Par garantijas apkalpošanu

Ražotājs garantē, ka iekārtām nav ražošanas defektu, un uzņemas garantijas saistības saskaņā ar Latvijas valsts likumdošanu.

Garantijas periods tiek skaitīts no brīža, kad iekārta iegādāta. Menedžējamajiem komutātoriem un ugunsmūriem, kā arī SMART sērijas komutātoriem, kuri ražoti sākot ar 2007. gadu ir ierobežotā mūža garantija (t.i. līdz viena gada termiņa beigām, pēc iekārtas noņemšanas no ražošanas). Pārējai produkcijai, kā arī visu iekārtu kabeļiem un ārējiem barošanas blokiem ir divu gadu garantija.

Garantijas apkalpošanas termiņā, ražotājs apņemas novērst iekārtu defektus bez maksas, veicot to remontu vai apmaiņu pret analogu. Iekārta apmaiņai var būt gan jauna, gan atjaunota, bet jebkurā gadījumā ražotājs garantē, ka tās parametri būs ne sliktāki kā apmaināmajai iekārtai.

Garantijas saistību izpilde, veicot izgājušās no ierindas iekārtas remontu, paredz garantijas termiņa pagarināšanu par laiku, kas vienāds ar remonta ilgumu.

Ja garantijas termiņš beidzas agrāk nekā mēnesi pēc remota beigām, tad iekārtai tiek piemērota papildus garantija 30 dienas pēc remonta pabeigšanas.

Ražotājs nenes atbildību par sava programnodrošinājuma savietojamību ar citu ražotāju programnodrošinājumu vai iekārtām, ja tas nav atrunāts pievienotajā dokumentācijā.

Nekādā gadījumā ražotājs nenes atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ieskaitot ienākumu zaudēšanu, un citiem nejaušiem, netiešiem zaudējumiem, kas radušies veicot nekorektas darbības instalācijas vai lietošanas rezultātā, kā arī saistītiem ar iekārtas ražību, tās iziešanu no ierindas vai īslaicīgu darbības nespēju.

Ražotājs nenes garantijas saistības gadījumā, ja tā veiktās testēšanas un/vai analīzes rezultātā, norādītais defekts iekārtai netika novērots, vai radies nepareizas instalācijas, nepareizas ekspluatācijas, kā arī jebkuru citu darbību rezultātā, kas saistītas ar mēģinājumiem iekārtāi likt pildīt funkcijas, ko ražotājs nav paredzējis.

Garantijas nosacījumi neparedz iekārtu tīrīšanu un profilaksi uz ražotāja rēķina vai tā spēkiem.

Ražotājs nenes atbildību par iekārtas defektiem un bojājumiem, kas radušies:

Garantija neatiecas uz:

  • produktiem – viltojumiem, kuri iegādāti ar D-Link firmas zīmi
  • bojājumiem, kas radušies apkārtējās vides iedarbības rezultātā (lietus, sniegs, krusa, zibens un tml.), neparvaramu spēku, dabs stihiju rezultātā (ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce un tml.), vai nejaušu ārēju faktoru iedarbības rezultātā (sprieguma svārstības, lecieni un tml.)
  • bojājumiem, kas radušies transportēšanas, glabāšanas noteikumu, novietošanas un ekspluatācijas tehnisko prasību neievērošanas rezultātā
  • bojājumiem, kas radušies iekārtas pārkaršanas rezultātā, kas savukārt notikusi palielināta putekļu daudzuma rezultātā, vai ventilātoru rāžības samazinājuma vai darbības nespējas rezultātā, putekļu un/vai netīrumu iespaidā
  • bojājumiem, kas radušies ražotāja nepilnvarotām personām veicot iekārtas remontu vai modifikāciju
  • bojājumiem, kas radušies lietojot programnodrošinājumu (firmware), kuru ražotājs nav apstiprinājis, un nav publicējis oficiālajā vietnē ftp.dlink.ru
  • bojājumiem, kas radušies iekārtā iekļūstot svešķermeņiem, kukaiņiem, šķidrumiem un tml.)
  • iekārtām, kurām ir ārēji defekti (izteikti mehāniski bojājumi, plaisas, lūzumi uz korpusa vai iekārtas iekšpusē, salauztas antenas, salauzti spraudņu/ligzdu kontakti)
  • produktiem, kuriem konstatēti termisku un/vai mehāniski komponenšu bojājumi uz platēm.